POLITIKA KVALITY, ENVIRONMENTU, BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Záměrem vedení firmy CHLAZENÍ CHOCEŇ - MONTÁŽE, s.r.o. je udržovat a neustále zvyšovat jakost výrobků a služeb, neustále zvyšovat a zlepšovat efektivnost systému řízení a environmentu. V maximální míře dodržovat a ctít vztah k životnímu prostředí s neustálým zlepšováním, související prevenci znečišťování tak, aby se dosahovalo stanovených nebo předpokládaných potřeb, odběratelů, okolí společnosti a i jiných zainteresovaných stran.

Politika je podkladem pro stanovování a přezkoumání environmentálních cílů a cílových hodnot

Systém se týká podnikatelské činnosti v rámci sídla společnosti, činností realizačních zakázek, které se týkají

generálních dodávek, montáží a servisu chladírenských celků

Stranou nezůstává ani zaměření na nájemce, kteří využívají pronajaté prostory.

Pro dosažení těchto cílů je zaveden systém řízení kvality 9001, environmentu 14001. Touto skutečností je zásadně ovlivněn systém řízení naší organizace, kdy se snažíme vytvářet vhodné pracovní prostředí a sociální jistoty pro své zaměstnance, včetně jejich seberealizace a vytvářet příznivé klima svému okolí v závislosti na trvalé konkurenceschopnosti a postavení na trhu s cílem neustálého zlepšování.

Uvědomujeme si význam efektivního začlenění ochrany životního prostředí do svých aktivit a trvalým působením podporujeme ochranu životního prostředí také mezi svými zaměstnanci, dodavateli a zákazníky s cílem neustálého zlepšování. Hlásíme se k odpovědnosti za ochranu životního prostředí, jakož i k povinnosti respektovat zákonné předpisy. Dále se zavazujeme zavádět potřebná opatření, směřující ke zmírňování následků vyvolaných činností ve výrobním procesu, s ohledem na jejich technickou a ekonomickou proveditelnost.

Konkrétní cíle, cílové hodnoty stanovujeme k neustálému zlepšování a k naplňování očekávání našich zákazníků, jako je zkracování dodacích lhůt, snižování nákladů apod.

Při všech činnostech firmy jsou si všichni zaměstnanci CHLAZENÍ CHOCEŇ - MONTÁŽE, s.r.o. vědomi nutnosti zachování kvality práce, šetrného chování k životnímu prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pro splnění této politiky stanovuje vedení společnosti následující zásady:

  1. Při všech činnostech budeme důrazně dbát na prevenci a předcházení nedostatkům, než jejich řešení a odstraňování. Při realizaci poskytování služeb vycházíme z aktuálních poznatků v oboru chlazení a souvisejících oborů, vědy a techniky, legislativy, požadavků zákazníků, do kvality výrobků důsledně zahrnujeme hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.

  2. Uskutečňování systémů jakosti, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je naplňována prostřednictvím vedoucích zaměstnanců, s využitím procesního a systémového přístupu, zapojením všech pracovníků a budování vzájemně prospěšných vztahů se zákazníky  i dodavateli.

  3. Cílem vedení společnosti je orientace na zákazníky kdy nesmí nikdy nastat okamžik, kdy by zákazník zapochyboval o tom, že jsme tou nejlepší společností, s jakou může spolupracovat. Dodržovat závazky vůči zákazníkům tak, aby byly dodávky realizovány ve smluveném provedení a termínu.

  4. Vedení je si vědomo toho, že konečná podoba produktů CHLAZENÍ CHOCEŇ - MONTÁŽE, s.r.o. záleží i na našich dodavatelích. Naše vysoké nároky na jakost, ekologii i bezpečnost musí být proto uplatňovány  i ve vztazích s našimi dodavateli. Provádět hodnocení dodavatelů s cílem přijímat pouze kvalitní zboží a dodávky.

  5. Péče o jakost, ochrana životního prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako celek je nedílnou součástí jednotlivých aktivit na všech stupních řízení CHLAZENÍ CHOCEŇ - MONTÁŽE, s.r.o.. Samozřejmým požadavkem je dodržování obecně závazných právních předpisů a snaha o trvalé zlepšování efektivnosti systémů řízení podniku.

  6. Otevřenou komunikací posilovat přístup a dialog se zaměstnanci a veřejností předjímáním a reagováním na jejich náměty a doporučení, týkající se jak kvality realizovaných výrobků a poskytovaných služeb, tak i problematiky ochrany životního prostředí včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedení CHLAZENÍ CHOCEŇ - MONTÁŽE, s.r.o. očekává od zaměstnanců znalost zásad a respektování této politiky včetně související dokumentace systému kvality, environmentu i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Tyto zásady politiky kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyhlašuje vedení CHLAZENÍ CHOCEŇ - MONTÁŽE, s.r.o. v souladu se strategickými záměry společnosti.

V Chocni 1.8.2014

 

Tomáš Slovák                                                                                                                                                                                           Dr. Jiří Holub

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vedení se zavazuje k prokazatelnému seznámení s obsahem politiky všech osob, pracujících pro organizaci, včetně smluvních partnerů a orgánů státní správy. Pro usnadnění komunikace nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu.